Wspieraj dobre wartości - regulamin minikonkursów

Regulamin minikonkursów

Wspieraj dobre wartości

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PROSPER” Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Będzińska 15, KRS 0000091083, NIP 644-051-46-05, REGON 001340956.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook (firmę Meta) lub Linkedin. Portal facebook.com (firma Meta) lub Linkedin nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na ich portalach.

 §2

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział będące klientami sklepu internetowego prospersklep.pl osoby fizyczne (pełnoletnie, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których miejsce zamieszkania lub siedziba, znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak i takiej działalności nieprowadzące.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupów w sklepie internetowym prospersklep.pl.
 3. Konkurs odbywa się cyklicznie i każdorazowo trwa przez pełny miesiąc kalendarzowy.
 4. Konkurs odbywa się równocześnie za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: (https://www.facebook.com/sklepprosper/), jak i na  platformie Linkedin (https://www.linkedin.com/company/p-p-h-u-prosper-sosnowiec/).
 5. Organizator ogłasza konkurs co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem, za pośrednictwem portali, o których mowa w ust. 4.
 6. Wyniki konkursu będą ogłaszane w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten konkurs się odbywał, za pośrednictwem portali, o których mowa w ust. 4.
 7. Uczestnikiem jest każdy, kto w miesiącu trwania konkursu dokonał zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.prospersklep.pl.

 

  a zwycięzca wystarczy, że potwierdzi chęć otrzymania nagrody, gdy okaże się że spełnił zasady konkursowe.

 

 §3

Zasady konkursowe

 1. W okresie trwania konkursu Uczestnicy dokonują zakupów w sklepie internetowym Organizatora. Po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym odbywał się konkurs, Organizator zlicza wartość transakcji zakupowych w sklepie internetowym dokonanych przez każdego Uczestnika w ciągu całego miesiąca kalendarzowego. Pod uwagę brane są wyłącznie zamówienia opłacone przez Uczestnika.
 2. W konkursie zostaje wyłonionych trzech zwycięzców, tj. trzech klientów sklepu internetowego Organizatora, którzy w danym miesiącu kalendarzowym dokonali zakupów o najwyższej łącznej wartości pieniężnej spośród wszystkich Uczestników.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie firmowej FB (https://www.facebook.com/sklepprosper/) jak i na platformie Linkedin (https://www.linkedin.com/company/p-p-h-u-prosper-sosnowiec/), przy czym dane zwycięzców zostaną w tym celu zanonimizowane.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 §4

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są dowolnie wybrane przez Organizatora książki – po jednej dla każdego zwycięzcy.
 2. Nagrodę otrzymuje każdy ze zwycięzców danej edycji konkursu.
 3. Organizator informuje, że nagroda stanowi przedmiot o niewielkiej wartości.
 4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym odbył się konkurs, o ile Uczestnik potwierdzi wolę jej otrzymania po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 5.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca powinien odpowiedzieć na wiadomość Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 5, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 §5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: handlowy@prosper.com.pl .
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 §6

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Przetwarzane będą następujące dane osobowe uczestników: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 4. Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora: https://prospersklep.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/14

 
§7

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona jednocześnie na fanpage’u Facebookowym Organizatora oraz stronie Organizatora w portalu Linkedin.
 4. Uczestnik poprzez udział w konkursie akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją tego konkursu.

Obserwuj Nas w mediach społecznościowych.
Obserwujesz- zyskujesz:).

PROSPER na INSTA PROSPER na FACEBOOKU PROSPER na LinkedIn

Cykliczne konkursy -> WEŹ UDZIAŁ

Wspieraj z nami: Nowy tygodnik kulturalny – premiery, wydarzenia i zjawiska, merytoryczne i burzliwe dyskusje o kulturze. Link do Patronite poniżej:

Patronite nowy tygodnik kulturalny

A podcast znajdziesz tutaj:

Wspieraj z nami: Raport o stanie świata – obiektywnie o świecie - program publicystyczny. Link do Patronite poniżej:

Patronite raport o stanie świata Dariusz Rosiak

A podcast znajdziesz tutaj:

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl